ДЕКЛАРАЦИЯ 

на Председателя на ПТК ЕЛКОН” ООД, гр. Русе 

Ръководството, в лицето на Председателя, официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на кооперацията.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО

е насочена към постоянно подобряване качеството на произвежданите 
от “ПТК ЕЛКОН” ООД, гр. Русе електроинсталационни, метални и пластмасови изделия при стриктно спазване на изискванията на клиентите и на законовите и нормативните изисквания.

В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, стратегическите целите по качеството на ръководството са: 

  • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел производство на продукти, съответстващи на изискванията на клиентите и на действащите законови и нормативни изисквания. 

  • Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на цели, ръководство и вътрешна среда за осигуряване на планираното качество на произвежданите продукти.  

  • Привличане и ангажиране на персонала от всички нива в кооперацията към изпълнение на изискванията и очакванията на клиентите, чрез неговото непрекъснато информиране, инструктиране и обучение. 

  • Управление на дейностите и ресурсите като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати на кооперацията. 

  • Ефективно управление на взаимносвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала, осигуряване на непрекъснати подобрения на производствените процеси, осигуряване на непрекъснати подобрения на процесите на СУК, осигуряване на непрекъснати подобрения на инфраструктурата, осигуряване и поддържане на безопасна и здравословна работна среда,  отговаряща на законовите изисквания. 

  • Непрекъснато подобряване на ефикасността на СУК чрез прилагане на коригиращи и превантивни действия, произтичащи от анализа на констатираните и потенциалните несъответствия. 

  • Вземане на аргументирани решения на база анализиране и оценяване на данни и информация за процесите, продуктите и ефикасността на СУК. 

  • Изграждане и поддържане на взаимноизгодни взаимоотношения с доставчиците на суровини, материали и услуги. 

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството
 като Председател на ПТК “ЕЛКОН”, гр. Русе 

Д Е К Л А Р И Р А М

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството по изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.